mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3

NABÓR 2024/25

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia, uczącej w zawodach:

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa szkoła II stopnia umożliwia absolwentom Branżowej szkoły I stopnia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika pojazdów oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych. 

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 kształci w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych (1 klasa – 30 miejsc)

Czas nauki: 2 lata ( 4 semestry)

Forma kształcenia: zaoczna ( sobota – niedziela co 2 tygodnie ). Nauka jest bezpłatna.

Języki obce: język angielski.

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami;
  • w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami;
  • na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia. (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024)

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad