Odsłony: 3426
LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

Z JĘZYKA POLSKIEGO

- rok szkolny 2010/2011 -


 1. Literatura
  1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji biblijnej w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
  2. Miłość i odrzucenie w wybranych tekstach literackich. Omów na przykładach utworów z różnych epok literackich.
  3. Kobiecość jako przywilej lub przekleństwo. Rozważ w odniesieniu do tekstów literackich z wybranych epok.
  4. Rola i zadania poety w twórczości polskich pisarzy. Rozważ problem na wybranych przykładach.
  5. Motyw dziecka w literaturze. Przedstaw różne ujęcia na wybranych przykładach.
  6. Artysta, jako bohater literacki. Porównaj sposoby jego kreacji w wybranych utworach.
  7. Etos inteligenta. Porównaj wybrane kreacje bohaterów literackich.
  8. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji portretu ojca. Odwołaj się do literatury różnych epok.
  9. Funkcje baśni i podań ludowych w literaturze. Przedstaw temat na dowolnie wybranych przykładach
  10. Ból istnienia w literaturze epoki romantyzmu i w literaturze współczesnej. Przedstaw jego symptomy oraz konsekwencje na podstawie wybranych przykładów
  11. Motyw odpowiedzialności w literaturze. Określ jego funkcje odwołując się do wybranych przykładów literackich
  12. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach dwóch epok literackich.
  13. Porównaj rolę i funkcję ironii w wybranych utworach dwóch epok.
  14. Autodestrukcja bohatera literackiego i jej podłoże. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich
  15. Psychologia zbrodniarza. Przedstaw problem - odwołując się do wybranych dzieł literackich, teatralnych i filmowych.
  16. Różne wyobrażenia kobiecego piękna w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
  17. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.
  18. Motywy ludowe w literaturze romantyzmu i Młodej Polski. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
  19. Analizując wybrane przykłady, przedstaw różne sposoby funkcjonowania tradycji antycznych w literaturze polskiej.
  20. Przedstaw funkcjonowanie motywu „exegi monumentum" w literaturze wybranych epok.
  21. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich postaci w utworach z różnych epok.
  22. Tytuł, motto, końcowa scena utworu literackiego, jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw temat na przykładach z literatury polskiej i obcej.
  23. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego funkcje w wybranych utworach literackich
  24. Turpizm, jako kategoria estetyczna służąca do opisania współczesnej rzeczywistości. Przedstaw problem odwołując się do twórczości wybranych artystów XX i XXI wieku.
  25. Buntownik i jego różne literackie wcielenia. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
  26. Motywy i sceny naturalistyczne w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych tekstach literackich Stanisława Reymonta i Stefana Żeromskiego.
  27. Bohater literacki wobec trudnych wyborów moralnych. Przedstaw temat odwołując się do literatury dawnej i współczesnej.
  28. Człowiek zbuntowany w literaturze różnych epok. Odwołaj się do przykładowych tekstów z trzech epok literackich
  29. Różne wersje motywu snu w literaturze i jego funkcje. Omów na wybranych przykładach wybranych epok literackich.
  30. Portrety Żydów polskich w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw różnorodność kreacji postaci w wybranych utworach.
  31. Motywy religijne w liryce polskiej. Zaprezentuj na wybranych przykładach. Wykaż wpływ tytułu i motta na interpretację wybranych utworów literackich.
  32. Manifesty i spory pokoleniowe, jako zjawiska z pogranicza epok. Zaprezentuj i omów na wybranych przykładach.
  33. Wielkie monologi w literaturze. Przedstaw ich rolę w charakterystyce postaci, interpretując wybrane teksty z różnych epok literackich.
  34. Różne sposoby funkcjonowania postawy prometejskiej. Omów, analizując celowo dobrany materiał literacki.
  35. Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwyciężenia. Omów problem, odwołując się do przykładów literatury opisującej mechanizmy działania systemu totalitarnego.
  36. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Na wybranych przykładach zanalizuj wpływ literatury na osobowość bohaterów.
  37. Bóg i człowiek w tradycji literackiej. Zbadaj problem wzajemnych relacji w wybranych utworach różnych epok (np. antyk, średniowiecze, renesans, romantyzm).
  38. Obywatel i jego obowiązki wobec państwa. Omów zagadnienie na wybranych tekstach literackich i publicystycznych XVI i XVII wieku.
  39. Obraz świata i jednostki ludzkiej w literaturze socrealizmu. Przedstaw problem w odniesieniu do wybranych utworów literackich.
  40. Prawda historyczna a literackie interpretacje historii. Przeanalizuj problem w oparciu o wybrane teksty literackie.
  41. Wskaż funkcję pieniądza w wyborach życiowych wybranych postaci literackich różnych epok.
  42. Literackie obrazy walki ze złem. Na podstawie wybranych utworów przedstaw różne sposoby funkcjonowania tego motywu.
  43. Obrazy miasta, jako przestrzeni życiowej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i innych (np. malarskich, filmowych).
  44. Analizując wybrane utwory, przedstaw różne sposoby prezentowania konfliktu pokoleń w literaturze.
  45. Niepokoje ludzi schyłku wieków- dokonaj analizy zjawiska na przykładzie twórczości wybranych autorów.
  46. Wizerunek młodzieży w literaturze XIX i XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach.
  47. Polacy w karykaturze i satyrze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje w trzech wybranych przez Ciebie epokach literackich.
  48. Powstanie warszawskie w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
  49. Ars moriendi w kulturze rycerskiej i chłopskiej. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.
  50. Echa powstań narodowych w literaturze romantycznej i pozytywistycznej. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
  51. Ukaż rolę retrospekcji w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
  52. Przedstaw różnorodność kreacji postaci i przedmiotów w baśniach. Wskaż i opisz ich funkcje w wybranych przez siebie utworach
  53. Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Odwołując się do wybranych utworów wskazanych epok, porównaj sposoby wyrażania miłości do ojczyzny.
  54. Folklor, jako źródło inspiracji pisarzy różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując do wybranych przykładów.
  55. Motyw powrotu do dzieciństwa w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
  56. Pisarz, jako autorytet moralny swoich czasów. Omów na wybranych przykładach.
  57. Na wybranych przykładach zaprezentuj sposób kreacji postaci więźnia w literaturze. Określ funkcje tego motywu i różne możliwości interpretacji.
  58. Sztuka epistolarna, jako rodzaj wypowiedzi literackiej. Omów na wybranych przykładach.
  59. Portret matki w literaturze polskiej. Omów różne sposoby jego kreacji w utworach z różnych epok
  60. Przyjaźń, jako motyw literacki. Porównaj sposoby prezentacji i jego funkcje na wybranych przykładach literackich różnych epok.
  61. Motyw winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach różne jego ujęcia.
  62. Bohater literacki wobec trudnych wyborów moralnych. Przedstaw temat odwołując się do literatury dawnej i współczesnej.
  63. Motyw tańca w literaturze polskiej i jego funkcje. Rozwiń temat na przykładach wybranych utworów.
  64. Różne ujęcia motywu zdrady. Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
  65. Praca, jako błogosławieństwo i przekleństwo. Omów temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
  66. Przedstaw motyw tyrtejski w literaturze polskiej i obcej w wybranych epokach literackich. Wskaż funkcje tego motywu.
  67. Człowiek wobec zła. Scharakteryzuj różne postawy odwołując się do wybranych utworów literatury XX wieku.
  68. Starość, jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach epickich i lirycznych różnych epok.
  69. Przedstaw obyczaje stołu i tradycje kulinarne utrwalone w polskiej literaturze.
  70. Literackie świadectwa doświadczeń człowieka w czasie drugiej wojny światowej. Analizując wybrane utwory, porównaj sposoby mówienia o ludzkich przeżyciach.
  71. Syberia widziana oczami Polaków. Porównaj sposób ujęcia tematu w wybranych utworach.
  72. Koncepcja ludzkiej natury i istoty jej bytu w literaturze różnych epok. Analizując wybrane teksty, porównaj sposoby mówienia o człowieku.
  73. Jednostka w zderzeniu z historią. Przeanalizuj na wybranych przykładach literackich z różnych epok wpływ dziejów na indywidualny los ludzki.
  74. Uprzedmiotowienie człowieka, jako problem literatury współczesnej. Przedstaw sposoby interpretacji zjawiska na wybranych przykładach literackich.
  75. Dzieje Polski w Trylogii H. Sienkiewicza. Porównaj prawdę historyczną z ujęciem literackim autora.
  76. Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka...Przedstaw na wybranych przykładach literackich funkcję satyry w ukazywaniu prawdy o rzeczywistości.
  77. Wolność i powinność - harmonia, czy sprzeczność? Przedstaw różne sposoby rozstrzygania dylematu w literaturze - na przykładzie wybranych tekstów z różnych epok.
  78. Konfrontacja marzeń o ojczyźnie z rzeczywistością - od idealizacji do negacji. Omów sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach literackich.
  79. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposoby kreowania postaci w wybranych utworach.
  80. Orient, jako inspiracja pisarzy. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania motywu w literaturze - na podstawie wybranych utworów.
  81. Nauczyciel, mistrz, narrator...Analizując wybrane utwory literackie, określ, jaką rolę odgrywali oni w społeczeństwie i w życiu indywidualnych bohaterów.
  82. Litwo, ojczyzno moja...Porównaj różne sposoby obrazowania ojczyzny w literaturze polskiej.
  83. Literatura świadectwem upamiętniania wydarzeń historycznych.Przedstaw na wybranych przykładach literackich różne sposoby utrwalania w literaturze ważnych wydarzeń dziejowych.
  84. Małżeństwo idealne a małżeństwo w krzywym zwierciadle. Porównaj sposoby ujęcia motywu w wybranych tekstach literackich.
  85. Od fascynacji do krytyki. Omów na wybranych przykładach literackich, w jaki sposób twórcy dawnych epok traktowali kulturę ludową.
  86. Świat w utopiach i antyutopiach. Na podstawie wybranych utworów - porównaj sposoby kreowania świata przedstawionego.
  87. O śmierci filozoficznie. Analizując wybrane utwory pisarzy od starożytności do współczesności, przedstaw różne sposoby ujęcia problemu śmierci.
  88. Idealizacja i deheroizacja, jako zabiegi artystyczne w literaturze dotyczącej wojny. Scharakteryzuj środki, jakimi posługują się twórcy literatury.


 2. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki
  1. Koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Przedstaw temat, analizując wybrane przez siebie dzieła z dwóch epok.
  2. Różne kreacje negatywnego bohatera w literaturze i w filmie. Ukaż cel i sposoby takiego obrazowania owych postaci.
  3. Literatura komentarzem dzieła sztuki. Na podstawie wybranych tekstów literackich i dzieł plastycznych przedstaw, jak literatura komentuje dzieło sztuki.
  4. Przedstaw sposoby obrazowania urody świata poprzez poetów, malarzy oraz rzeźbiarzy w dwóch dowolnych epokach. Sformułuj kanony piękna odnoszące się do wybranych przez Ciebie utworów literackich oraz dzieł kultury.
  5. Omów obecność i funkcje kiczu w literaturze, w muzyce i kulturze masowej.
  6. Interpretacje dzieł Szekspira we współczesnej sztuce filmowej. Omów na wybranych przykładach.
  7. Porównaj różne obrazy wsi polskiej, odwołując się do literatury i malarstwa.
  8. Współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
  9. Przedstaw adaptacje wielkich dzieł literackich w animacjach wybranych przez Ciebie twórców.
  10. Obraz PRL-u w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat na wybranych przez siebie przykładach.
  11. Piosenka literacka (aktorska) w kulturze współczesnej. Przedstaw zjawisko, analizując tematykę i kształt artystyczny wybranych tekstów.
  12. Symbol w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby jego wykorzystania w wybranych dziełach okresu modernizmu.
  13. Topos stworzenia świata w literaturze i sztuce. Omów jego funkcję, analizując wybrane utwory literackie i dzieła plastyczne.
  14. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
  15. Portret artysty w literaturze i sztuce. Porównaj kreacje, odwołując się do wybranych tekstów kultury.


 3. Język
  1. Kolokwializmy i słownictwo dosadne w literaturze. Na wybranych przykładach literackich omów ich funkcje i oceń zasadność ich użycia.
  2. Język wypowiedzi bohaterów literackich, jako źródło wiedzy o ich życiu, uczuciach, myślach i zachowaniach. Analizując wybrane teksty literackie, scharakteryzuj język przedstawionych w nich postaci.
  3. Język Biblii we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie, odwołując się do stylizacji biblijnej i biblizmów w języku mówionym.
  4. Język współczesnej publicystyki - nowomowa czy poprawna polszczyzna. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych tekstów prasowych.
  5. Język ezopowy w utworach literackich XIX wieku. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw funkcję użycia języka ezopowego.
  6. Charakteryzując wybrane przykłady, omów zjawisko indywidualizacji języka wybranych bohaterów literackich.
  7. Omów funkcje środków artystycznych w wybranych przez siebie tekstach piosenek polskich zespołów rockowych.
  8. Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji.
  9. Różnorodność funkcji języka nagłówków prasowych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranego materiału ze współczesnej prasy.
  10. Na podstawie wybranych przykładów z literatury pięknej przedstaw funkcje stylizacji gwarowej.
  11. Współczesna ekspansja języka angielskiego. Zbadaj przyczyny, zanalizuj słownictwo. (np. słownictwo kulinarne, polska muzyka, nazwy firm i spółek).
  12. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.


W/w tematy można pobrać w dziale Pliki do pobrania