mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Informacja o rekrutacji

do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie

ROK SZKOLNY 2024/2025


W roku szkolnym 2024/2025 prowadzimy nabór do klas pierwszych:

 

TECHNIKUM SAMOCHODOWYM (5 lat nauki, jęz. angielski i niemiecki):

w zawodzie technik pojazdów samochodowych:

 • klasa 1a  - Kwalifikacja MOT.02 i MOT.06 –  30 miejsc

MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • klasa 1e  - Kwalifikacja: MOT.05 i MOT.06 – 30 miejsc

MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 9 (3 lata nauki, język angielski):

w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych:

 • klasa 1e - Kwalifikacja MOT.02 – 30 miejsc

MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

 • klasy 1am, 1bm - Kwalifikacja: MOT.05 – łącznie 60 miejsc

MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA NR 3 (2 lata nauki, forma zaoczna, język angielski):

w zawodzie technik pojazdów samochodowych:

 • klasa 1aB2  - Kwalifikacja  MOT.06 –  30 miejsc

MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Czas nauki: 2 lata ( 4 semestry)

Forma kształcenia: zaoczna ( sobota – niedziela co 2 tygodnie ). Nauka jest bezpłatna.

 

Technikum Samochodowe kształci w zawodzie:

 • technik pojazdów samochodowych Kwalifikacja MOT.02 i MOT.06 (1 klasa - 30 miejsc)
 • technik pojazdów samochodowych Kwalifikacja MOT.05 i MOT.06 (1 klasa - 30 miejsc)

Szkoła: Technikum Samochodowe

Czas nauki:  5 lat  

Języki obce: język angielski i język niemiecki.

 

Technik pojazdów samochodowych to specjalista z dziedziny diagnostyki oraz naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. W zależności od wyboru profilu kształcenia absolwent technikum może uzyskać kwalifikacje:

 • obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych oraz organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (Kwalifikacje MOT.02 i MOT.06) – klasy 1 aT

lub 

 • organizacja, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych oraz organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (Kwalifikacje MOT.05 i MOT.06) – klasa 1 eT

 NOWOŚĆ!

Uczniowie klasy 1 eT w ramach edukacji będą zdobywać również umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach drogowych. Rozszerza to kompetencje absolwentów tej klasy i zwiększa szanse zdobycia uprawnień ratownika medycznego lub studiowania na kierunku Ratownictwo Medyczne.

Absolwent technikum ma szansę zatrudnienia w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów
 • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych
 • stacjach diagnostyki pojazdów samochodowych
 • stacjach kontroli pojazdów
 • firmach przewozowych i kurierskich
 • firmach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów

 

Od klasy drugiej technikum proponujemy kształcenie na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów ogólnokształcących: język angielski, geografia, biologia:

 • klasa A - język angielski,
 • klasa E - biologia

W trakcie nauki uczniowie technikum odbywają zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach na terenie szkoły, a także częściowo w serwisach współpracujących ze szkołą autoryzowanych i nieautoryzowanych stacjach obsługi m.in. takich marek jak: MERCEDES, CITROEN, PEUGEOT, HONDA, FIAT, MAZDA, BMW, LANDROVER, FORD, HYUNDAI, OPEL, TOYOTA. Szkoła współpracuje również z licznymi firmami branży motoryzacyjnej naszego miasta.

Szkoła zapewnia uczniom technikum podpisanie umowy z pracodawcami na odbycie miesięcznej praktyki zawodowej w klasie trzeciej i czwartej.

Dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych organizujemy wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę. W szkole odbywają się tradycyjne imprezy: turnieje sportowe, sesje naukowe, konkursy przedmiotowe.

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są przedmiotowe koła zainteresowań oraz sekcje sportowe.

Internat:

Uczniowie zamiejscowi mogą ubiegać się o zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Samochodowych. Wszystkie pokoje w internacie są dwuosobowe, z własnym węzłem sanitarnym. Nabór do internatu prowadzony jest elektronicznie po zakończeniu rekrutacji do szkoły (lipiec 2024)

Cechy predysponujące do zawodu:

 • zainteresowania techniczne
 • koordynacja zmysłowo-ruchowa
 • wyobraźnia przestrzenna
 • koncentracja i podzielność uwagi
 • szybka orientacja oraz spostrzegawczość
 • odporność na warunki środowiska pracy
 • otwartość na innowacje techniczne
 • prawidłowy wzrok, rozróżnianie barw
 • koncentracja i podzielność uwagi
 • odpowiedzialność, dokładność i spostrzegawczość
 • cierpliwość i wytrwałość
 • staranność

 Nauczanie w technikum obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe. 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9 kształci w zawodach:

 • elektromechanik pojazdów samochodowych (1 klasa – 30 miejsc)
 • mechanik pojazdów samochodowych (2 klasy – 60 miejsc)

Czas nauki: 3 lata

Języki obce: język angielski.

 

W trakcie nauki uczniowie szkoły branżowej odbywają zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach na terenie szkoły, a także częściowo w serwisach współpracujących ze szkołą autoryzowanych i nieautoryzowanych stacjach obsługi m.in. takich marek jak: MERCEDES, CITROEN, PEUGEOT, HONDA, FIAT, MAZDA, BMW, LANDROVER, FORD, HYUNDAI, OPEL, TOYOTA. Szkoła współpracuje również z licznymi firmami branży motoryzacyjnej naszego miasta.

Dla zainteresowanych uczniów organizowane są wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę. W szkole odbywają się tradycyjne imprezy: turnieje sportowe, sesje naukowe, konkursy przedmiotowe.

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są przedmiotowe koła zainteresowań oraz sekcje sportowe.

Internat:

Uczniowie zamiejscowi mogą ubiegać się o zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Samochodowych. Wszystkie pokoje w internacie są dwuosobowe, z własnym węzłem sanitarnym. Nabór do internatu prowadzony jest elektronicznie po zakończeniu rekrutacji do szkoły (lipiec 2024)

Charakterystyka zawodów:

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Głównym zadaniem elektromechanika pojazdów samochodowych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pojazdów samochodowych. Praca polega na dokonywaniu demontażu i montażu układów mechanicznych i elektrycznych lub ich elementów w pojazdach samochodowych, kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów mechanicznych oraz elektrycznych oraz przeprowadzeniu ich regulacji oraz konserwacji, dokonywaniu ich napraw lub wymiany zużytych części.

Absolwent Branżowej Szkoły w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych:

 • może uzyskać kwalifikację: obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych oraz uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego w tym zawodzie.
 • zdobyć wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia
 • może podjąć pracę w zakładach mechanicznych lub zakładach naprawczych
 • potrafi posługiwać się technologią komputerową

jest przygotowany do:

 • oceny stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych,
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych
 • przeprowadzenia konserwacji i przeglądów okresowych

Zawód elektromechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach.

Cechy predysponujące do zawodu:

 • zainteresowania techniczne
 • dobra sprawność ruchowa
 • prawidłowy wzrok, rozróżnianie barw
 • koncentracja i podzielność uwagi
 • odpowiedzialność, dokładność i spostrzegawczość
 • cierpliwość i wytrwałość
 • staranność

Nauczanie obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe (np. podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów Samochodowych, przepisy ruchu drogowego, pracownia elektromechaniki i elektroniki).

Mechanik pojazdów samochodowych

Szczegółowy zakres działań mechanika będzie zależny od miejsca pracy, gdyż wiele zakładów wybiera konkretną specjalizację. Do jego zadań może należeć: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów, w których przewidziane są takie zabiegi. Oznacza to, że mechanik musi posiadać dogłębną znajomość budowy i zasady działania wszystkich zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza w obrębie obsługiwanej marki i typu pojazdu.

Absolwent Branżowej Szkoły w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

 • może uzyskać kwalifikację organizacja, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych i uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego w tym zawodzie
 • zdobyć wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia
 • może podjąć pracę w zakładach mechanicznych lub zakładach naprawczych
 • potrafi posługiwać się technologią komputerową

 ma szansę zatrudnienia w:

 • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych
 • stacjach diagnostyki pojazdów
 • zajezdniach i bazach transportowych
 • firmach przewozowych i kurierskich
 • firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne
 • firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach

Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniami technicznymi
 • wyobraźnią przestrzenną
 • podzielnością uwagi
 • spostrzegawczością
 • koncentracją uwagi
 • odpornością na warunki środowiska pracy
 • otwartością na innowacje techniczne

Nauczanie obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe. 

 

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia, uczącej w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa szkoła II stopnia umożliwia absolwentom Branżowej szkoły I stopnia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika pojazdów oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych. 

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 kształci w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych (1 klasa – 30 miejsc)

Czas nauki: 2 lata ( 4 semestry)

Forma kształcenia: zaoczna ( sobota – niedziela co 2 tygodnie ). Nauka jest bezpłatna.

Języki obce: język angielski.

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami;
 • w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami;
 • na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia. (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024)

 

Informacje o naborze można uzyskać


telefonicznie:

- pod numerem telefonu 91 439 06 01

- w sekretariacie młodzieżowym - tel. 91 439 06 01 wew. 22


drogą elektroniczną:

- pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- pisząc wiadomość prywatną na Facebooku 

https://www.facebook.com/samochodowka.szczecin

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad