mb  drewm bm   gglm sm

szkola1

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

BEZPIECZNA SZKOŁA

 

logo

  

Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów oraz ich rodziców, którzy oczekują od szkoły poczucia bezpieczeństwa, a także realizując zalecaną politykę oświatową uczestniczy w akcji Bezpieczna Szkoła w ramach której podejmuje stosowne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.

Nasze działania zostały docenione i wyróżniono nas honorowym tytułem BEZPIECZNEJ SZKOŁY.

 

dyplom

skan2

 

bezpieczna2015

W ramach akcji  Bezpieczna Szkoła:


Przeciwdziałamy uzależnieniom podejmując różnorodne działania, skierowane do młodzieży we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, zorganizowane wokół problematyki uzależnień, poszerzającej katalog środków pobudzających i inicjujących aktywność uczniów, w tym aktywność włączającą szerokie środowiska (uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele służb sanitarnych, medycznych, policji).

P1030358 skanuj0006
   
P1040660

P1040876

 

Dbamy o przestrzeganie zasad BHP  na terenie szkoły. Dzięki zainstalowanemu  na terenie szkoły systemowi monitoringu oraz dyżurom kadry nauczycielskiej prowadzona jest systematyczna ewidencja i analiza zaistniałych zdarzeń. Eliminacja potencjalnych zagrożeń poprzez planowe działania pedagoga szkolnego i kadry pedagogicznej przynosi wymierne efekty w postaci nielicznych wypadków oraz zmienia ich strukturę. Znajomość przepisów BPH i ppoż, oraz praw i obowiązków nauczycieli jako opiekunów, uczniów, oraz dobre oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych  umożliwia zaplanowanie, uporządkowanie i skoordynowanie działań w zakresie poprawy warunków nauki i pracy.

 

DSC04689

 

zdjeciekam

 

Promujemy zdrowy styl życia- przeprowadzając podczas spotkań z wychowawcą pogadanki na temat kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych w celu przeciwdziałania otyłości wśród młodzieży oraz zwiększenia aktywności fizycznej.


Przeciwdziałamy agresji i przemocy poprzez prowadzenie systemowych i długofalowych działań, które mają zapobiec zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Wspólnie z partnerami zewnętrznymi działamy na rzecz przeciwdziałania i ograniczenia przestępczości młodzieży, w szczególności przemocy rówieśniczej.


Przeciwdziałamy wykluczeniu poprzez wspieranie uczniów z większymi potrzebami edukacyjnymi, licznymi działaniami dydaktycznymi (konsultacje przedmiotowe), pedagogicznymi (spotkania z pedagogiem szkolnym) by uczniowie odnaleźli się w szkolnych wymaganiach.


Dbamy o klimat szkoły poprawiając relacje interpersonalne i klimat społeczny szkoły, wzmacniając rolę środowisk lokalnych, poprzez budowanie umiejętności wychowawczych przedstawicieli tych środowisk.


Promujemy bezpieczeństwo w sieci poprzez uświadamianie młodzieży, że świat Internetu, nie jest światem idealnym zakładając w pracowniach komputerowych i bibliotece blokady na strony o tematyce  przepełnionej przemocą i przeznaczonej dla osób powyżej 18lat.

 

Zdjecie0480

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Pani  Agnieszka Marciniak

Zastępca IOD:

Pan Rafał Malujda

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad