mb  drewm bm  gpolm sm

office365

 

Logo naboru 2021

 

librus

projekt2020

Zasady naboru

2021/20221. Warunki przyjęcia do klasy pierwszej technikum lub branżowej szkoły I stopnia:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

2. Kryteria rekrutacyjne:

  • wynik sprawdzianu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki pomnożony przez 0,35 pkt. , języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym pomnożony przez 0,3 pkt.
  • oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, geografi i języka obcego przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:
Ocena:
celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

  • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 18 pkt.

  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat - 3pkt.

W przypadku równorzędnych wyników kandydatów brane są również pod uwagę kryteria tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, rodziców lub rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wychowywanie kandydata w rodzinie zastępczej.


UWAGA! Obowiązuje system rekrutacji elektronicznej

https://nabor.pcss.pl/szczecin/

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Wydawanie przez szkołę skierowań na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.do godz. 15.00

Złożenie wypełnionego przez kandydata na stronie  https://nabor.pcss.pl/szczecin/ wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz (jeśli kandydat spełnia kryteria): oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata, oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodziców kandydata lub orzeczenia równoważnego. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca 2021 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli nauki w tej szkole, do której został zakwalifikowany w formie złożenia w szkole kompletu oryginałów dokumentów, w szczególności: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami**Jeśli kandydat nie potwierdzi woli nauki to nie zostanie przyjęty do szkoły.

2 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym

16 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanyc w postępowaniu uzupełniającym.

od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

(postępowania uzupełniające) Potwierdzenie przez kandydata woli nauki w tej szkole, do której został zakwalifikowany w formie złożenia w szkole kompletu oryginałów dokumentów, w szczególności: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami**Jeśli kandydat nie potwierdzi woli nauki to nie zostanie przyjęty do szkoły.

23 sierpnia 2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 do godziny 15:00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.


Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad