mb  drewm bm  gpolm hm sm

nabor200 2017

 

iDziennikLogo


sbp

Zasady naboru

2017/20181. Warunki przyjęcia absolwenta gimnazjum do klasy pierwszej technikum lub branżowej szkoły I stopnia:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum.
  • zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

2. Kryteria rekrutacyjne:

  • wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym pomnozony przez 0,2 pkt.
  • oceny końcowe na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, fizyki i języka obcego przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:
Ocena:
celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.

  • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - max. 18 pkt.
    (kryteria przyznawania punktów określa Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkoły ponadgimnazjalnej dla kandydatów bedacych absolwentami gimnazjum)

  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat - 3pkt.

Uwaga: kryteria przyznawania punktów dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego określa Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkoły ponadgimnazjalnej dla kandydatów bedacych absolwentami gimnazjum 

W przypadku równorzędnych wyników kandydatów brane są również pod uwagę kryteria tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, rodziców lub rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wychowywanie kandydata w rodzinie zastępczej.


UWAGA! Obowiązuje system rekrutacji elektronicznej

https://nabor.pcss.pl/szczecin/


TERMINY OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW

9.05 - 21.06.2017 r. do godz. 1500
składanie wniosków (zgłoszeń) o przyjęcie do szkoły wraz z niezbędną dokumentacją tj. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, oświadczenie potwierdzające uprawnienia do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów

wnioski i załączone dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły

- skierowania na badania są do pobrania w portierni szkoły

- formularze oświadczeń dostępne są na stronie naboru.

23.06 - 27.06.2017 r. do godz. 1500
uzupełnienie wniosku (zgłoszenia) poprzez złożenie potwierdzonej przez dyrektora gimnazjum kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

- dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły

- do dokumentów należy dołaczyć 2 zdjęcia

3.07.2017 r.

do godz. 1500

W przypadku, gdy dyrektor wystąpi do Prezydenta Miasta Szczecina z wnioskiem o potwierdzenie okolicznosci zawartych w oświadczeniach potwierdzających uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów - do
17.07.2017 r.

do godz. 1500

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
listy zamieszczone zostana na tablicy ogłoszeń ZSS.

do 7.07.2017 r.

do godz. 1200

W przypadku, gdy dyrektor wystąpi do Prezydenta Miasta Szczecina z wnioskiem o potwierdzenie okolicznosci zawartych w oświadczeniach potwierdzających uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów - do 
24.07.2017 r.

do godz. 1500

potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w formie przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły
26.07.2017 r.
do godz. 1200
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń ZSS
od 26.07.2017 r.
do godz. 1200
do 28.07.2017 r.
 
do godz. 1500
w przypadku, gdy nie zostanie dokonany pełny nabór - postępowanie uzupełniajace
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z niezbędną dokumentacją

- dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły

- skierowania na badania do pobrania w portierni szkoły

- do dokumentów należy dołączyć 2 zdjęcia

do 22.08.2017 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

listy zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń ZSS.

do 25.08.2017 r.

do godz. 1200

potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole oraz złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie.

dokumentami potwierdzającymi wole podjęcia nauki są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz wymagane zaświadczenie lekarskie należy złożyć w sekretariacie szkoły

do 29.08.2017 r.

do godz. 1200

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w naborze uzupełniającym

listy kandydatów przyjętych do szkoły zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń ZSS.

 

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 33

fax. 91 439 11 88

 

Dzisiaj 92

Wczoraj 122

Razem 280666

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

urzadmb

 


Bannergstarcad