mb  drewm bm  gpolm sm

office365

 

Logo naboru 2020

 

librus

projekt2020

Zasady naboru

2020/20211. Warunki przyjęcia do klasy pierwszej technikum lub branżowej szkoły I stopnia:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

2. Kryteria rekrutacyjne:

  • wynik sprawdzianu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki pomnożony przez 0,35 pkt. , języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym pomnożony przez 0,3 pkt.
  • oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, geografi i języka obcego przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:
Ocena:
celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

  • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 18 pkt.

  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat - 3pkt.

W przypadku równorzędnych wyników kandydatów brane są również pod uwagę kryteria tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, rodziców lub rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wychowywanie kandydata w rodzinie zastępczej.


UWAGA! Obowiązuje system rekrutacji elektronicznej

https://nabor.pcss.pl/szczecin/


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej określił nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych.

 

NOWE ZASADY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

W Szczecinie postępowanie prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego NABÓR 2020

1. Składanie wniosków on-line na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/ W tym przypadku na etapie składania wniosków nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w szkole. Wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami składany jest elektronicznie do szkoły pierwszego wyboru.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni ma obowiązek złożyć: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami do dyrektora szkoły do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

 

od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Wydawanie przez szkołę skierowań na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Wypełnienie przez kandydata na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/ wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz (jeśli kandydat spełnia kryteria): oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata, oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodziców kandydata lub orzeczenia równoważnego.

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie elektronicznie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o skan lub zdjęcie wyniku egzaminu ósmoklasisty. Wszystkie wymagane dokumenty kandydat składa elektronicznie, korzystając ze swojego konta w Naborze.

12 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli nauki w tej szkole, do której został zakwalifikowany w formie złożenia w szkole kompletu oryginałów dokumentów, które zostały złożone elektronicznie w postępowaniu rekrutacyjnym, w szczególności: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami**. Jeśli kandydat nie potwierdzi woli nauki to nie zostanie przyjęty do szkoły.

19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Dodatkowe informacje:

  1. Korzystając z systemu Nabór do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, możliwe jest wysłanie dokumentów (wniosku, skanów lub zdjęć oświadczeń, zaświadczeń oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a także zaświadczenia o wyniku ósmoklasisty) elektronicznie korzystając z nowej funkcjonalności, dostępnej na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu wniosku..
  2. Oryginał wniosku (podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych ) wraz z załącznikami i innymi dokumentami wymaganymi w postępowaniu rekrutacyjnym należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej po odwołaniu stanu epidemii.
  3. W wyjątkowych sytuacjach (wyłącznie gdy nie ma innej możliwości ) dopuszczalne jest również dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Zespół Szkół Samochodowych

ul. Klonowica 14

71-244 Szczecin

szkola@zss.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. centrala 91 439 06 01

 tel. sekretariat ds. młodzieży

91 439 06 01 wew. 22

fax. 91 439 06 01 wew. 39

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

iod@spnt.pl

Telefon: +48918522093

urzadmb

 


Bannergstarcad